"HOLDERDEBOLDER" - Oude Veurnestraat 24a - 8900 Ieper
"KLAVERTJE 4" - Augustijnenstraat 67 A - 8900 Ieper

 

Buitenschoolse Opvang Klavertje 4  -    Buitenschoolse Opvang Holderdebolder

Augustijnenstraat 67 A                        Oude Veurnestraat 24A

8900 IEPER                                          8900 IEPER

Tel: Klavertje 4: 057/48 93 88            Holderdebolder: 0473/11 28 03    

      

www.buitenschoolseopvangieper.be

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Coördinator: 0478/58 13 70

 

Intern reglement voor de Buitenschoolse Opvang

(versie 9 30.05.2022)

I Voorstelling van de Buitenschoolse Opvang

1. Organiserend bestuur van de dagelijkse leiding

De Buitenschoolse opvang is een organisatie van de vzw “Buitenschoolse Opvang” de Stuersstraat 32 – 8900 IEPER. De briefwisseling voor het organiserend bestuur dient gericht te worden aan mevr. Verschoot Tine, Augustijnenstraat 67 A – 8900 IEPER. Gsm: 0478/58 13 70

De dagelijkse leiding is in handen van mevr. Verschoot Tine, coördinator. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met de ouders en de externe instanties.

Mevr Verschoot Tine is te bereiken iedere werkdag op haar Gsm : 0478/58 13 70 tussen 8:00 en 17:00. Afspraken worden gemaakt in het bureau van Klavertje Vier, Augustijnenstraat 67 A– 8900 IEPER

2. Algemeen werkkader

De Buitenschoolse Opvang biedt kinderdagopvang in groep voor alle kinderen van 2,5 jaar tot einde basisonderwijs.

De opvangvoorziening neemt tijdelijk de functie van het gezin waar. Klavertje Vier en Holderdebolder willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat het kind de kans geeft om zijn/haar vrije tijd naar keuze in te vullen.

Om dit te verwezenlijken wordt de dienstverlening inhoudelijk aangepast aan de verschillende noden en behoeften van de kinderen. Dit met extra aandacht voor het welbevinden van het kind.

De coördinator en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken de ouders alle informatie over de gang van zaken in het opvanginitiatief. Er is overleg tijdens breng en haal momenten.

Aan de ouders vragen we dat ze alle informatie die nodig is geven aan de Buitenschoolse Opvang. Dit om de opvang af te stemmen op de specifieke en individuele noden van het kind. Ouders kunnen met hun vragen over het kind terecht bij de coördinator of bij het personeel.

De Buitenschoolse Opvang beschikt minimaal over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Mevr. Verschoot Tine, coördinator, heeft de algemene leiding over het personeel. Alle medewerk(st)ers volgen regelmatig bijscholing.

II Organisatie en dienstverlening

3. Openingstijden

De Buitenschoolse Opvang is open:

• Elke schooldag van 07:00 tot 08:00 in Holderdebolder en van 07:00 tot 08:10 in Klavertje 4

• Maandag, dinsdag, donderdag: van 16:00 tot 18:30

• Vrijdag: van 15:15 tot 18:30 in Holderdebolder en van 15:20 tot 18:30 in Klavertje 4

• Woensdag: van 12:00 tot 18:30

• Snipper– en vakantiedagen: van 07:00 u tot 18:30

De Buitenschoolse Opvang is gesloten op zaterdag en zondag, op de feestdagen, officiële vakantiedagen en de jaarlijkse sluiting (zie bijlage 1). De Buitenschoolse Opvang maakt de vakantiedata en de sluitingsdagen jaarlijks in december bekend via een formulier.

4. Groepsindeling

Klavertje 4 heeft een opvangcapaciteit tot 61 kinderen. Holderdebolder heeft een opvangcapaciteit tot 55 kinderen.

Om de huiselijke en de sociale ontplooiing van de kinderen te bevorderen, wordt de groep ingedeeld in gemengde leeftijdsgroepen. Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de spontane voorkeuren van de kinderen.

5. Brengen en afhalen

Ouders hebben toegang tot de lokalen waar het kind verblijft binnen de openingsuren van de opvang. Daar mogen zij op elk moment het kind brengen en afhalen. De ouders en de begeleidsters kunnen van de gelegenheid gebruik maken om mondelinge informatie uit te wisselen.

In de Oude Veurnestraat vragen we echter om tussen 16:00 en 16:30 de kindjes niet op te halen, dit valt net in een druk moment met de boterhammen in de eetzaal beneden. 

De Buitenschoolse Opvang vertrouwt de kinderen alleen toe aan wie het hoederecht en/of bezoekrecht heeft of een door hem/haar aangeduide persoon (met gewettigd bewijs). De ouders verwittigen de Buitenschoolse Opvang vooraf wanneer derden het kind komt afhalen.

Bij herhaald laattijdig afhalen kan de Buitenschoolse Opvang volgens de procedure vastgelegd in punt 10 van dit reglement de opvang beëindigen.

Inschrijvingen en boete op woensdag:

Op zondagavond dienen de ouders ten laatste de kinderen in te schrijven bij de  school waar Uw kind naar school gaat, wanneer Uw kind  op woensdag mee moet met de bus naar de buitenschoolse opvang.  Dit moet U elke week herhalen.

Maandagmiddag krijgt de buitenschoolse opvang de lijsten door van de respectievelijke scholen ten laatste om 12 uur.

Wijzigingen (annuleringen) kunnen niet meer aangebracht worden door de ouders, want dan wordt er een boete aangerekend zoals in de vakantie  van 9 euro per kind.

Annuleringen kunnen enkel wegens ziekte met een doktersattest of attest van de werkgever.

6. Maaltijden

De kinderen kunnen ’s middags een warme maaltijd nemen tegen de prijs van 3 € voor kleuters en 3,40 € voor kinderen van de lagere school. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag tijdens het schooljaar wordt 1.20€ aangerekend tijdens het middagmaal voor opvang.

Om 16:00 is het mogelijk boterhammen te eten tegen de prijs van 1,40 €.

Het weekmenu hangt ter inzage aan de ingang van de opvang.

Op snipper- en vakantiedagen dient een drankje (geen frisdrank zoals limonade en cola) en een koek of een stuk fruit (geschild of gepeld) meegebracht worden als tussendoortje om 09:00 ’s morgens en om 13:30 ’s namiddags. Dan rusten de kinderen even uit en genieten van hun versnapering. Snoep is niet toegelaten.

III Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

7. Inschrijving

Zodra de ouders wensen, kan het kind ingeschreven worden. Dit gebeurt bij de coördinator, Mevr. Verschoot. Zij delen mee op welke dagen en uren hun kind van de opvang zal gebruik maken. Voor elke schoolvakantie wordt een inschrijvingsperiode voorzien. Dit via de website en/of inschrijvingsformulier.

8. Ouderbijdrage en facturatie

De ouderbijdrage hangt af van de tijd die het kind doorbrengt in de opvang en wordt berekend volgens een vooraf vastgestelde prijslijst (zie rubriek prijslijst).

De betaling van de ouderbijdrage gebeurt bij voorkeur door domiciliëring (wordt automatisch van de rekening afgetrokken). Wanneer de maand voorbij is wordt er een gedetailleerde factuur aan de ouders gegeven. Evenwel kunnen de ouders ook met overschrijving betalen. Opmerkingen dienen binnen de week gemeld te worden, na ontvangst van de factuur. Bij fout in rekening dient men het factuurbedrag te betalen, omwille van praktische redenen. Het verschil wordt afgetrokken of opgeteld bij de eerstvolgende factuur. Het niet kunnen innen van de ouderbijdrage kan de uitsluiting van het kind met zich meebrengen, een gerechtelijke procedure kan ingesteld worden.

IV Slotbepalingen

9. Verzekering

De Buitenschoolse Opvang beschikt over een verzekering met betrekking tot de gebouwen, de burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen voor personeel en kinderen. Materiële schade komt niet in aanmerking. De aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval.

De ouders moeten eerst de onkosten betalen en zullen nadien het verschil tussen de tegemoetkoming van de mutualiteit en de effectieve betaalde som terugkrijgen.

10. Opzegging van de opvang

De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de verantwoordelijke van de Buitenschoolse Opvang. De Buitenschoolse Opvang kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge of schriftelijke verwittigingen van de Buitenschoolse Opvang. De opzegbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de ingangsdatum van de schorsing. Het niet naleven van één van deze punten kan uitsluiting tot gevolg hebben.

11. Klachtenbehandeling

De ouders kunnen met vragen of klachten terecht bij de verantwoordelijke: Mevr. Tine Verschoot Capronstraat 8, 8900 IEPER. Tel 0478/58.13.70

(Contactpersoon van het bestuursorgaan).

Discussiepunten in verband met klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 – 1060 BRUSSEL.

Tel: 02 533 14 14 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Buitenschoolse Opvang kan bij de inschrijving en tijdens het hele verblijf van het kind in de opvang persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders, en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan de buitenschoolse opvang ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.

Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Mevr. Tine Verschoot – coördinator.

Overeenkomstig de wet van 25.5.2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de ouders recht op toegang tot de administratieve gegevens betreffende hun kind, henzelf, of hun gezin en kunnen zij aanpassing ervan vragen.

Voor meer informatie over de privacywet van 25.5.2018 en het recht op toegang tot de persoonsgegevens kunnen de ouders zich wenden tot Mevr. Verschoot.

13. Beroepsgeheim

Alle medewerkers van de Buitenschoolse Opvang zijn gebonden door het beroepsgeheim en verplicht stilzwijgen te bewaren. Ze zullen geen informatie over het kind en het gezin en/of bijzonderheden van zijn verblijf overmaken aan derden.

14. Toedienen van medicatie

Wanneer het kind medicatie toegediend moet krijgen in de opvang kan dit enkel met een schoolattest of een voorschrift van de dokter. Medicatie moet in de oorspronkelijke verpakking met bijsluiter waarop naam en dosis vermeld staat.

 

Bij de inschrijving van het kind ontvangen de ouders een exemplaar van het intern reglement.

Beide partijen verklaren de bepalingen van dit intern reglement na te leven.